Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają nam dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możesz zaakceptować wykorzystanie przez nas wszystkich tych plików i przejść do sklepu lub dostosować użycie plików do swoich preferencji, wybierając opcję "Dostosuj zgody".Zobacz Politykę Cookies
Zestaw dźwigni regulowanych Junak M15
  • Nowy
159,00 zł
Zestaw dodatków do Junaka M15
  • Nowy
699,00 zł
Zestaw dodatków do Junaka M16
  • Nowy
1 520,00 zł
Mocowanie lampy akcesoryjnej Junak M16
  • Nowy
150,00 zł
Boczne mocowanie tablicy rejestracyjnej Junak M15
  • Nowy
279,00 zł

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest HUSATOR" Jakub Serafin, Arkadiusz Szymański Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Gawędy 70, 45-126, Opole, NIP: 7543210113, email: biuro@husator.pl, tel.+48 778 890 089, (dalej: Administrator).

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, realizacją praw przysługujących na mocy RODO oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pocztą tradycyjną na wskazany w poprzednim punkcie adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres email: biuro@husator.pl. Funkcję IOD pełni Arkadiusz Szymański.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a) umożliwienia właściwego funkcjonowania stron internetowych Administratora oraz kont na portalach społecznościowych; b) udzielenia odpowiedzi na przesłane formularzem pytanie, zgłoszenie, prośbę o kontakt; c) przygotowania, zawarcia i wykonania umowy; d) prowadzenia działań marketingowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych, w określonych przypadkach, podstawą przetwarzania może być również działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (wspomniany marketing bezpośredni).

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora. Dane mogą również zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisu prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie 3, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być warunkiem zawarcia umowy lub wynikać z przepisu prawa. Odmowa ich podania uniemożliwi właściwe korzystanie ze stron Administratora, a także zawarcie umowy.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO: a) prawo dostępu do danych osobowych; b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych; d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155; g) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; h) prawo, by nie podlegać profilowaniu; i) prawo do przenoszenia danych.

9. Dane osobowe nie będą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, natomiast będą profilowane w celach analitycznych oraz statystycznych, co nie wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie na nią nie wpływa.